logotype
lipiec 2018
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 

 Pobierz plakat -
 Gdańskie Lato Muzyczne

 
KUP BILET
 
 

Sponsor Główny Filharmonii
i Mecenas Kultury 

PGE SA

 

Sponsor Strategiczny PFB

energa

Aktualności

W dniach 9.07. – 31.07.2018 kasa PFB czynna od godziny 12:30 - 20:30!

From July 9th to July 31st 2018 cash office is open from 12:30 to 20:30!

POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA im. Fryderyka Chopina w GDAŃSKU

80-751 GDAŃSK ul. Ołowianka 1, zwana dalej Wynajmującą

tel. 58 320-62-50, fax, 58 323 83 63 www.filharmonia.gda.pl,
e-mail:

zaprasza do złożenia ofert na dzierżawę terenu zielonego (działka nr 6/29 obręb 099 Gdańsk) na sezonowe usługi turystyczno-gastronomiczne zlokalizowane na części placu parkingowego usytuowanego obok budynku Nastawni. 

 1. Celem ogłoszenia jest wyłonienie Dzierżawcy, który w ramach umowy dzierżawy będzie dzierżawił przez okres od 01.08.2018 do 30.07.2025 r. teren zielony (działka nr 6/29 obręb 099 Gdańsk) zlokalizowany na części placu parkingowego usytuowanego obok budynku Nastawni.
  1. PFB zastrzega, iż, działalność gospodarcza na tym terenie powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem różnych form i rodzajów fast foodu oraz z wyłączeniem działalności związanej z urządzeniem gier na automatach. Wszelkie pozwolenia dotyczące prowadzenia działalności, Dzierżawca będzie musiał uzyskać we własnym zakresie.
 2. Powierzchnia działki wynosi 16,670 a (w zał. mapka z zaznaczonym terenem).
  1. Wszelkie nakłady, niezbędne na przystosowanie terenu do prowadzenia działalności, poniesione przez Dzierżawcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Dzierżawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ich wartości.
 3. Sposób zapłaty za czynsz, zostanie określony w odrębnej umowie dzierżawy. Czynsz podlegać będzie podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych- raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni.
 4. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Dzierżawca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność miesięcznego czynszu brutto (z VAT), obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy dzierżawy.
 5. Niezależnie od czynszu, przyszły dzierżawca zobowiązany będzie ponosić opłaty za media oraz obciążany będzie przez Zamawiającego kosztami podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miasta Gdańska.
 6. Dzierżawca zobowiązany będzie w szczególności do:

- ponoszenia kosztów opłat i podatków związanych z przedmiotem prowadzonej działalności,

- dokonywania na własny koszt wszelkich prac dostosowujących oraz napraw, prac remontowych i konserwacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego stanu technicznego i eksploatacyjnego przedmiotu dzierżawy, zwłaszcza utrzymania go w stanie niepogorszonym. Z zastrzeżeniem, że prace, o których mowa powyżej mogą być dokonywane po uprzednim zaakcentowaniu ich przez Wynajmującą oraz konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami prawa.

- Niezależnie od czynszu, Dzierżawca zobowiązany będzie ponosić opłaty za energię elektryczną i inne media, do czasu zawarcia umowy z gestorami sieci, na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującą

 1. Przygotowanie oferty:
  1. Oferta powinna zawierać kwotę brutto za jeden miesiąc dzierżawy,
  2. Dzierżawca powinien określić zakres działalności gospodarczej, która będzie prowadzona na dzierżawionym terenie,
  3. Dzierżawca powinien dołączyć wizualizację oferowanego przedsięwzięcia (Filharmonia zastrzega sobie prawo akceptacji projektu)
  4. Oferta powinna być podpisana przez przyszłego Dzierżawcę a w przypadku osób prawnych podpisana przez osobę umocowanego przedstawiciela.
 2. Kryterium oceny ofert.

100% cena złożonej oferty

Wykonawca, który zaoferuje najwyższą stawkę czynszu za 1 miesiąc, wygra przetarg.

 1. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie siedziby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, 80-751 Gdańsk ul. Ołowianka 1 do godz. 13:00 dnia 10 lipca 2018 r.
 2. Osobą do kontaktu w sprawie dzierżawy jest Pani Marta Froissart-Ingielewicz, tel.: 609-675-678, 58-320-62-56, e-mail: .
 3. Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zastrzega sobie prawo zmiany warunków ogłoszenia, jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny.

terendzierawy

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

informuje o naborze na stanowisko:

Specjalista ds. projektów finansowych

Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: Specjalista ds. projektów finansowych

Wymiar etatu: pełen etat

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:      

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość tematyki pozyskiwania funduszy zagranicznych i krajowych,
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy zagranicznych i krajowych
 • znajomość obsługi programów biurowych i aplikacji pakietu Microsoft Office

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 •    umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce,
 •    umiejętność analitycznego myślenia,
 •    umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
 •    dokładność i staranność,
 •    umiejętność pracy w zespole,
 •    umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność.
 •    kompetencje językowe – precyzja językowa,
 •    wysoka kultura osobista,
 •    doskonała organizacja pracy.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

 • współpraca z działami Filharmonii w zakresie przygotowania merytorycznego i programowania finansowego projektu,
 • prowadzenie prac związanych z opracowywaniem, wypłacaniem, składaniem oraz rozliczeniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach odpowiednich programów finansujących projekty kulturalne, w zakresie reklamy i sponsoringu oraz inwestycyjne,
 • poszukiwanie źródeł finansowania dla projektów,
 • utrzymywanie stałych kontaktów oraz współpraca z instytucjami i urzędami wdrażającymi projektu kulturalne,
 • przygotowywanie projektów umów w zakresie powierzonych obowiązków pracowniczych.

VI. Wymagane dokumenty:

 •    CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 •    list motywacyjny;
 •    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 •    kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
 •    (oświadczenie oraz kwestionariusz osobowy znajdują się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku)

Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy zamieszczany w ogłoszeniu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, z siedzibą w 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

Celem przetwarzania jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji

Źródłem pochodzenia danych osobowych jest kandydat do pracy

Podstawą przetwarzania są art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa podane przez osobę, której dane dotyczą.

Odbiorcami danych osobowych są Biuletyn Informacji Publicznej

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąc od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

Kandydat ma prawo do dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub za pomocą e-mail na adres . Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

VII. Termin złożenia dokumentów: 15 lipca 2018r.

 

Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail:

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu

tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki:

1. Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy
2. Zgoda składana przez kandydata do pracy

 

 

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

informuje o naborze na stanowisko:
Specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Gdańsk


I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych

     Wymiar etatu: 1,0

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:            

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne lub ekonomiczne,
 • co najmniej trzy letni staż pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów z zakresu Prawa zamówień publicznych,
  prawa budowlanego - w zakresie niezbędnym do udzielenia zamówień na roboty budowlane,
 • znajomość języka angielskiego w tym zawodowego,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
 • dokładność i staranność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności interpersonalne, w tym komunikatywność.
 • kompetencje językowe – precyzja językowa,
 • wysoka kultura osobista,
 • doskonała organizacja pracy.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane (opracowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przygotowanie projektów umów, udział w pracach komisji przetargowej, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami)
 • przygotowywanie zapytań ofertowych i ich analiza,
 • kontrola zgodności udzielanych zamówień z prawem zamówień publicznych i ustawą
  o finansach publicznych,
 • współpraca z obsługą prawną PFB oraz innymi działami w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • przygotowywanie zapytań ofertowych zgodnie z regulaminem zamówień publicznych poniżej 30 000 EURO obwiązującym w Instytucji,
 • prowadzenie ewidencji udzielanych zamówień.

VI. Wymagane dokumenty:

 • CV, (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,       
 • Informacja dla kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy zamieszczany w ogłoszeniu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administratorem danych osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, z siedzibą w 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Celem przetwarzania jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji

Źródłem pochodzenia danych osobowych jest kandydat do pracy

Podstawą przetwarzania są art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa podane przez osobę, której dane dotyczą.

Odbiorcami danych osobowych są Biuletyn Informacji Publicznej

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąc od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

Kandydat ma prawo do dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub za pomocą e-mail na adres . Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

VI.   Termin złożenia dokumentów: do 15 lipca 2018 r.


Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk(decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail:

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu

tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki:

1. Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy
2. Zgoda składana przez kandydata do pracy

 

 

 

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

informuje o naborze na stanowisko:

Specjalista ds. pracy artystycznej

Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: Specjalista ds. pracy artystycznej

     Wymiar etatu: 1,0

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:           

 • wykształcenie, co najmniej licencjat (marketing, zarządzanie lub pochodne);
 • biegła znajomość języka angielskiego, w tym zawodowego,
 • znajomość kosztorysowania;

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, Kodeksu Cywilnego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • co najmniej dwuletni staż pracy przy wykonywaniu podobnych czynności,
 • umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
 • dokładność, staranność,
 • kompetencje językowe (precyzja językowa),
 • komunikatywność,
 • znajomość pracy orkiestry,
 • znajomość instrumentów i literatury muzycznej,
 • znajomość polskiego świata muzycznego (dyrygentów i solistów)
 • bardzo mile widziane wykształcenie muzyczne,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel,
 • umiejętności interpersonalne.

V. Zadania na stanowiska:

 • prace związane z organizacją koncertów;
 • przygotowywanie wykazów repertuaru do ZAIKS-u; przygotowywanie kosztorysów

VI. Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

 

Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy zamieszczany w ogłoszeniu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, z siedzibą w 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

Celem przetwarzania jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji

Źródłem pochodzenia danych osobowych jest kandydat do pracy

Podstawą przetwarzania są art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa podane przez osobę, której dane dotyczą.

Odbiorcami danych osobowych są Biuletyn Informacji Publicznej

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąc od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

Kandydat ma prawo do dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub za pomocą e-mail na adres . Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

VII. Termin złożenia dokumentów: 15.07.2018


Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1 80-751 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail:Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu

tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki:

1. Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy
2. Zgoda składana przez kandydata do pracy

 

 

 

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

informuje o naborze na stanowisko:

specjalista ds. wynajmu

Miejsce pracy: Gdańsk


I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: Specjalista ds. wynajmu

     Wymiar etatu: 1,0

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:     

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

      

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • doskonała organizacja pracy,
 • bardzo dobra komunikatywność
 • umiejętności interpersonalne, w tym umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie,
 • umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Nadzór nad realizacją zawartych przez PFB porozumień w zakresie technicznego przygotowania obiektu do wynajmu we współpracy z Działem Artystycznym, Kierownikiem ds. Techniczno-Eksploatacyjnym, obsługą widza, Działem Sprzedaży, firmą świadczącą usługi informatyczne, specjalistą ds. Ppoż. itp.
 2. Przekazywanie za pokwitowaniem zobowiązań PFB wobec Najemców działom i firmom wymienionych w punkcie 2, w zakresie ich dotyczącym
 3. Współpraca z osobami reprezentującymi Najemcę w zakresie technicznej realizacji imprezy, w tym:

- prowadzenie spotkań roboczych (z Najemcą bądź osobami reprezentującymi go) mających na celu ustalenie szczegółów organizacyjnych przedmiotu najmu

- szczegółowe ustalenie z Najemcą ostatecznego wyposażenia wynajmowanych pomieszczeń w sprzęt techniczny, meble konferencyjne, instrumenty itp.

- ustalenie z Najemcą jego zapotrzebowania na dodatkowe pomieszczenia, takie jak garderoby czy pomieszczenia techniczne oraz ustalenie ich wyposażenia.

- szczegółowe ustalenie z Najemcą ostatecznego zapotrzebowania na obsługę techniczną imprezy.

 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień Najemcy na dodatkowe wyposażenie techniczne i obsługę.
 2. Przekazywanie Recepcji informacji o zakresie i czasie korzystania przez Najemcę z poszczególnych pomieszczeń oraz informowanie jej o nazwach firm i ich przedstawicielach biorących udział w realizacji przedmiotu umowy najmu.
 3. Sporządzanie protokołów zdawczo – odbiorczych przed i po wynajęciu w porozumieniu i współpracy z Kierownikiem ds. administracji.
 4. Uczestniczenie w imprezach Najemców i reprezentowanie PFB wobec Najemców w czasie trwania najmu w zakresie zobowiązań PFB zawartych w umowach.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wyegzekwowaniem odszkodowań za zniszczenia od Najemców.
 6. Bezwzględne przestrzeganie tajemnicy służbowej w sprawach w sprawach dotyczących treści umów a w szczególności kwestii dotyczących spraw finansowych.
 7. Należyta organizacja i efektywne wykorzystanie czasu pracy.
 8. Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.
 9. Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego lub innych członków Dyrekcji PFB zgodnie z wiedzą i kompetencjami.

VI. Wymagane dokumenty:

 • CV(z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy zamieszczany w ogłoszeniu

                    

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administratorem danych osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, z siedzibą w 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Celem przetwarzania jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji

Źródłem pochodzenia danych osobowych jest kandydat do pracy

Podstawą przetwarzania są art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa podane przez osobę, której dane dotyczą.

Odbiorcami danych osobowych są Biuletyn Informacji Publicznej

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąc od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

Kandydat ma prawo do dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub za pomocą e-mail na adres . Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

VII. Termin złożenia dokumentów: do dnia 15 lipca 2018 r.

Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1

80-751 Gdańsk(decyduje data stempla pocztowego)

lub na adres e-mail (decyduje data wpływu korespondencji):

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Załączniki:

1. Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy
2. Zgoda składana przez kandydata do pracy

plakat

Już w najbliższy wtorek w Archikatedrze Oliwskiej odbędzie się koncert inaugurujący Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Będziemy mieli przyjemność zagrać dla Państwa poniższe kompozycje:

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Preludium i fuga Es dur BWV 552
Antonio Vivaldi (1678-1741) - Lato z cyklu Cztery pory roku RV315
Georg Friedrich Händel (1685-1759) - „Dank sei dir, Herr“

Antonio Vivaldi (1678-1741) - Koncert d-moll RV 541 na skrzypce, organy, orkiestrę smyczkową i basso continuo
Max Reger (1873-1916) - Fantazja nt chorału „Halleluja, Gott zu loben bleibe meine Seelenfreud“ op 52 nr 3

 

Będzie to niezwykłe przeżycie nie tylko dla muzyków, którzy wystąpią we wtorek, ale również dla publiczności. Repertuar pełen emocji, energii - nie może Państwa zabraknąć.

Skrzypce w rękach Natalii Walewskiej hipnotyzują, a dźwięki wydobywające się spod palców Romana Peruckiego, uderzające o klawisze organów z pewnością zachwycą niejednego melomana i nie tylko.

Koncertem dyryguje genialny artysta rosyjski - Igor Lerman.