logotype
październik 2017
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 

 Pobierz plakat -
 Październik 2017

 
KUP BILET
 
 
Sponsor Główny- Mecenas Kultury

EDF m
 

Sponsor Strategiczny PFB

energa

Aktualności

POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA im. Fryderyka Chopina w GDAŃSKU

80-751 GDAŃSK ul. Ołowianka 1

tel. 58 320-62-50, fax, 58 323 83 63 www.filharmonia.gda.pl, e-mail:

ogłasza przetarg pisemny na oddanie w dzierżawę obiektów przeznaczonych na hotele, znajdujących się na terenie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, przy ul. Ołowianka

1. 1. Celem przetargu jest wyłonienie Dzierżawcy, który w ramach umowy dzierżawy będzie dzierżawił przez okres 18 lat następujące obiekty:

• Obiekt, w którym znajduje się obecnie „Hotel Królewski”

• Budynek Zaplecza Technicznego – do adaptacji na „Nowy Hotel”

2. Opis obiektów znajduje się w Istotnych Warunkach Przetargu.

3. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 100.000,00 PLN przelewem na rachunek bankowy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku nr 08 15001171 12117004 1595 0000 w terminie do dnia 18 stycznia 2018 r (ostateczny termin wpływu środków na konto Filharmonii) pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, przyszły dzierżawca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wydzierżawiającego. Kaucja będzie wynosić 3-krotność miesięcznego czynszu brutto (z VAT), obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy dzierżawy.

5. Niezależnie od czynszu, przyszły dzierżawca zobowiązany będzie ponosić opłaty za media.

6. Przyszły dzierżawca obciążany będzie przez Zamawiającego kosztami podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miasta Gdańska.

7. Opłaty wnoszone w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc.

8. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie siedziby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, 80-751 Gdańsk ul. Ołowianka 1 do godz. 10:00 dnia 22 stycznia 2018 r .

9. Osoby upoważnione do oprowadzania po obiektach oraz do udostępniania materiałów przetargowych są p. Wiesław Polny tel. 58 323 83 67, p. Alina Gogulska tel. 58 320 62 54 i p. Monika Szmidt tel. 58 323 83 64

10. Materiały przetargowe dostępne na stronie internetowej www.filharmonia.gda.pl

11. Otwarcie ofert odbędzie się 22 stycznia 2018 r o godz. 10:15 w Sali Konferencyjnej PFB

Wniesienie wadium przez Oferenta jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z Istotnymi Warunkami Przetargu i ich akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od daty zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie dzierżawy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu. Zwrot wadium zwycięzcy - niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy, pozostałym oferentom po rozstrzygnięciu przetargu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków przetargu, jego odwołanie lub unieważnienie bez podania przyczyny.

Po załączniki zapraszamy na stronę:


http://pfb.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia/przetarg-na-dzierzawe-obiektow-na-terenie-pfb.html

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
informuje o naborze na stanowisko:
specjalista ds. promocji
Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk
II. Stanowisko: Specjalista ds. promocji
Wymiar etatu: 1
III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne
• doświadczenie pracy w promocji i obsłudze klienta,
• doświadczenie związane z marketingiem internetowym oraz obsługą mediów społecznościowych,
• kreatywność i zaangażowanie,
• umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• doskonała organizacja pracy,
• odpowiedzialność w realizowaniu projektów oraz zaradność i poszukiwanie optymalnych rozwiązań,
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
• umiejętności analityczne,
• umiejętności interpersonalne, w tym umiejętność pracy w zespole,
• mile widziane zamiłowanie do muzyki i świata sztuki.
V. Wymagane dokumenty:
a) CV, list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
d) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku)

VII. Termin złożenia dokumentów: do dnia 25 września 2017 r.

Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk(decyduje data stempla pocztowego)
lub na adres e-mail (decyduje data wpływu korespondencji):

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
informuje o naborze na stanowisko:
Księgowa/y
Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: Księgowa/y

Wymiar etatu: 1,0

III. Niezbędne wymagania od kandydatów
a) wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,
b) co najmniej trzyletni staż pracy na podobnym stanowisku,
c) znajomość ustaw: o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych,
d) umiejętność obsługi programów Symfonia: Finansowo- księgowy, Handel

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a) biegła umiejętność obsługi komputera,
b) umiejętność wyliczenia wynagrodzeń z osobowego funduszu płac i umów
cywilno-prawnych,
c) umiejętności związane z doskonałą organizacją pracy,
d) skuteczność komunikowania się, samodzielność, kreatywność,
punktualność dokładność, dyspozycyjność,
e) wysoka kultura osobista,
f) umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu,
g) umiejętność pracy w zespole

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) dekretowanie dokumentów księgowych,
b) księgowanie dokumentów na kontach analityki i syntetyki księgi głównej
w programie Finansowo Księgowym „Symfonia”,
c) sprawdzanie faktur pod względem rachunkowym,
d) ewidencja sprzedaży towarów i usług w rejestrze VAT, dokonywanie rozliczeń
miesięcznych, sporządzanie deklaracji,
e) wystawianie faktur sprzedaży w programie komputerowym Symfonia Handel,
f) windykacja należności,
g) naliczanie odsetek od nieterminowych zapłat należności,
h) wystawianie monitów,
i) przygotowywanie w programie Excel tabeli z wydatków strukturalnych z podziałem na obszary i kategorie,
j) gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
k) sporządzanie sprawozdań.

VI. Wymagane dokumenty:

a) CV, list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
d) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku)

VII . Termin złożenia dokumentów: do dnia 26 września 2017 r.

Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk(decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail (decyduje data wpływu korespondencji):

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Inauguracja Sezonu Artystycznego 2017/2018

Czytaj więcej...

Polska Filharmonia Bałtycka zaprasza na koncerty edukacyjne 2017/2018!

 

Czytaj więcej...