logotype
grudzień 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 

 Pobierz plakat -
 grudzień 2018

 
KUP BILET
 

 

Sponsor strategiczny PFB

energa

Główny Sponsor PFB
Mecenas Kultury

logo PGE Energia Ciepa SA pionCMYK 1

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
informuje o naborze na stanowisko: Specjalista ds. kadr
Miejsce pracy: Gdańsk


I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: Specjalista ds. kadr
Wymiar etatu: 1,0

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
• wykształcenie wyższe;
• min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziale kadr;
• bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
• umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel; programu Płatnik;

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• umiejętność stosowania odpowiednich przepisów;
• umiejętność analitycznego myślenia;
• dokładność, staranność;
• umiejętności interpersonalne, w tym umiejętność pracy w zespole;
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach;
• mile widziana znajomość obsługi programu Symfonia Kadry i Płace;

V. Zadania na stanowisku:
• kontakt z kandydatami do pracy, udział w rekrutacjach i sporządzanie protokołów zgodnie z obowiązującą w PFB procedurą;
• prowadzenie spraw osobowych pracowników PFB tj. w szczególności: zatrudniania, zwalniania, wynagradzania, awansowania, nagradzania i karania;
• ewidencjonowanie i rozlicznie czasu pracy pracowników (w szczególności w przerywanym, równoważnym systemie czasu pracy), w tym prawidłowe rozlicznie godzin nadliczbowych, udzielanie urlopów pracowniczych oraz urlopów związanych z rodzicielstwem, a także innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności, delegowanie pracowników);
• przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych;
• sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowywanie pracowników oraz osób,
z którymi zawarte są umowy cywilnoprawne do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
• przygotowywanie okresowych sprawozdań do GUS i PFRON;
• terminowe kierowanie pracowników na okresowe i kontrolne badania lekarskie oraz szkolenia bhp;
• wykonywanie analiz i sprawozdań dotyczących stanu i struktury zatrudnienia oraz czasu pracy;
• archiwizacja akt osobowych i innych dokumentów kadrowych;

VI. Wymagane dokumenty:
• CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
w Gdańsku).

VII. Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy zamieszczany w ogłoszeniu:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, z siedzibą w 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  
Celem przetwarzania jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji
Źródłem pochodzenia danych osobowych jest kandydat do pracy
Podstawą przetwarzania są art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa podane przez osobę, której dane dotyczą.
Odbiorcami danych osobowych są Biuletyn Informacji Publicznej
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąc od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
Kandydat ma prawo do dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub za pomocą e-mail na adres Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

VIII. Termin złożenia dokumentów: do 26.12.2018 r.

Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego)
lub na adres e-mail:  

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Załączniki:

1. Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy
2. Zgoda składana przez kandydata do pracy