logotype
październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 

 Pobierz plakat -
 październik 2018

 
KUP BILET
 
 

Sponsor główny Filharmonii
i Mecenas Kultury 

PGE SA

 

Sponsor strategiczny PFB

energa

Gdańsk, 21.06.2018

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka orkiestrowego

Przesłuchanie na stanowisko muzyka orkiestrowego
waltornia – I głos z obowiązkiem grania pozostałych partii (1 etat)

 

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: muzyk orkiestrowy - waltornia – I głos z obowiązkiem grania pozostałych partii

III. Termin przesłuchania: 25.09.2018 r. (wtorek)
Miejsce przesłuchania: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fr. Chopina w Gdańsku, Sala Kameralna
Godzina przesłuchania: godz. 13:30

IV. Program przesłuchania:

 

 

ETAP I
Literatura:

1. W.A. Mozart: Koncert na Róg nr 2, KV 417; cz. 1

2. R. Strauss: Koncert na Róg nr 1, op. 11; cz. 1

 

ETAP II
Literatura orkiestrowa:

Wybrane fragmenty z repertuaru orkiestrowego

1. W.A. Mozart: Symfonia nr 25; cz. 4, takty 28-37, 49-61 waltornia I

2. L. van Beethoven: Symfonia nr 9; cz. 3, takty 82-99, 109-114, 116-121 waltornia IV

3. F. Mendelssohn: Symfonia nr 3; cz. 2, takty 48-60, 189-223 waltornia III

4. J. Brahms: Symfonia nr 3; cz. 3, takty 97-110 waltornia I

5. P. Czajkowski: Symfonia nr 5; cz. 2, takty 8-28 waltornia I

6. R. Strauss: Ein Heldenleben; przedziały taktowe:

początek – 4 takty przed figurą 2, jeden takt przed figurą 78 – jeden takt po figurze 79 waltornia I

7. R. Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche; przedziały taktowe: początek – figura 1, 4 takty przed figurą 10 – figura 11,

figura 29 – figura 30 waltornia I

8. M. Ravel: Koncert Fortepianowy G-dur; cz. 1, przedział taktowy:

figura 25 – jeden takt po figurze 26; cz. 3, przedział taktowy:

figura 19 – jeden takt po figurze 20 waltornia I

9. G. Mahler: Symfonia nr 4; cz. 1, przedział taktowy:

8 takt po figurze 8 – figura 9; cz. 2, przedział taktowy:

początek – takt nr 10 waltornia I

Pobierz

 

 

V. Niezbędne wymagania od kandydatów: doświadczenie zawodowe na stanowisku muzyka orkiestrowego.

VI. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny oraz cv w jęz. polskim i angielskim;

b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku);

 

Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy zamieszczany w ogłoszeniu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administratorem danych osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, z siedzibą w 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Celem przetwarzania jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.

Źródłem pochodzenia danych osobowych jest kandydat do pracy.

Podstawą przetwarzania są art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa podane przez osobę, której dane dotyczą.

Odbiorcami danych osobowych są Biuletyn Informacji Publicznej.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąc od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji..

Kandydat ma prawo do dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub za pomocą e-mail na adres . Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

 

VII. Termin złożenia dokumentów: 14.09.2018 r.

Przesłuchanie w pierwszym etapie ma charakter anonimowy (za kotarą). Drugi etap przesłuchania będzie odbywał się bez kotary. Regulamin przesłuchania dostępny na stronie www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności.

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

Materiały nutowe można pobrać on-line (www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności - pod treścią ogłoszenia, dostępne są również w Biurze Koncertowym PFB   80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1;  
e-mail:

Dokumenty można złożyć:
- pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego)
- na adres e-mail (decyduje data wpływu korespondencji):

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

 

Załączniki:

1. Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy
2. Zgoda składana przez kandydata do pracy
3. Literatura