logotype
październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 

 Pobierz plakat -
 październik 2018

 
KUP BILET
 
 

Sponsor główny Filharmonii
i Mecenas Kultury 

PGE SA

 

Sponsor strategiczny PFB

energa

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
informuje o naborze na stanowisko:

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk
II. Stanowisko: Kierownik Działu Księgowości
Wymiar etatu: 1,0
III. Niezbędne wymagania od kandydatów
a) wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,
b) co najmniej trzy letni staż pracy na podobnym stanowisku,
c) znajomość ustaw: o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych,
d) umiejętność obsługi programów Symfonia: Finansowo- księgowy, Handel

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a) biegła umiejętność obsługi komputera,
b) umiejętność wyliczenia wynagrodzeń z osobowego funduszu płac i umów
cywilno-prawnych,
c) umiejętności związane z doskonałą organizacją pracy,
d) skuteczność komunikowania się, samodzielność, kreatywność,
punktualność dokładność, dyspozycyjność,
e) wysoka kultura osobista,
f) umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu,
g) umiejętność pracy i kierowania zespołem.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:
a) rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym uzgadnianie sald analitycznych z syntetycznymi,
b) dekretowanie dokumentów księgowych,
c) księgowanie dokumentów na kontach analityki i syntetyki księgi głównej w programie Finansowo Księgowym „Symfonia”,
d) sprawdzanie faktur pod względem rachunkowym,
e) nadzór nad inwentaryzacją oraz jej rozliczenie w księgach
f) Prowadzenie rejestrów VAT, wypełnianie deklaracji, wysyłka VAT-7 wraz z plikami JPK zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,
g) wystawianie faktur sprzedaży w programie komputerowym Symfonia Handel,
h) windykacja należności,
i) naliczanie odsetek od nieterminowych zapłat należności,
j) sporządzanie sprawozdań do GUS,
k) sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości,
l) organizacja i kontrola pracy podległych pracowników.

VI. Wymagane dokumenty:
a) CV, list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
d) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku)

Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy zamieszczany w ogłoszeniu
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, z siedzibą w 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
3. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.
4. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest kandydat do pracy.
5. Podstawą przetwarzania są art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa podane przez osobę, której dane dotyczą.
7. Odbiorcami danych osobowych są Biuletyn Informacji Publicznej.
8. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąc od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
9. Kandydat ma prawo do dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub za pomocą e-mail na adres: Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji.
12. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
13. Administrator nie profiluje danych osobowych.
14. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

VII. Termin złożenia dokumentów: do dnia 23 września 2018 r.
Dokumenty można złożyć w następujący sposób:
a) pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego);
b) adres e-mail (decyduje data wpływu korespondencji): ;
c) osobiście do sekretariatu w kopercie w siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki:
1. Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy
2. Zgoda składana przez kandydata do pracy