logotype
czerwiec 2019
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

 Pobierz plakat -
 Gdańskie Lato Muzyczne

 
KUP BILET
 

 

Sponsor Strategiczny PFB

energa

 

Główny Sponsor PFB
Mecenas Kultury

logo PGE Energia Ciepa SA pionCMYK 1

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
informuje o naborze na stanowisko:
Księgowa/y
Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: Księgowa/y
Wymiar etatu: 1,0

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
a) wykształcenie minimum średnie, preferowane ekonomiczne,
b) co najmniej trzy letni staż pracy na podobnym stanowisku,
c) znajomość ustaw: o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych,

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a) biegła umiejętność obsługi komputera,
b) umiejętność obsługi programów Symfonia: Finansowo- księgowy, Handel
c) umiejętności związane z doskonałą organizacją pracy, skuteczność komunikowania się, samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność,
d) wysoka kultura osobista,
e) umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu,
f) umiejętność pracy w zespole;

V. Zadania wykonywane na stanowisku:
a) dekretowanie dokumentów księgowych,
b) księgowanie dokumentów na kontach analityki i syntetyki księgi głównej w programie Finansowo Księgowym „Symfonia”,
c) sprawdzanie faktur pod względem rachunkowym,
d) ewidencja sprzedaży towarów i usług w rejestrze VAT, dokonywanie rozliczeń miesięcznych,
e) księgowanie i rozliczanie kas biletowych,
f) rozliczanie wydarzeń impresaryjnych organizowanych w siedzibie Filharmonii,
g) wystawianie faktur sprzedaży w programie komputerowym Symfonia Handel,
h) prowadzenie ewidencji środków trwałych, księgowanie amortyzacji, przychodów operacyjnych związanych z zakupem środków trwałych finansowanych dotacjami,
i) sporządzanie sprawozdań dotyczących majątku,
j) zastępowanie kasjerki;
k) inne zadana zlecone przez zwierzchników;

VI. Wymagane dokumenty:
a) CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny,
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
c) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie oraz kwestionariusz osobowy znajduje się na internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).

VII. Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy zamieszczany w ogłoszeniu
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, z siedzibą w 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  
3. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.
4. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest kandydat do pracy.
5. Podstawą przetwarzania są art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa podane przez osobę, której dane dotyczą.
7. Odbiorcami danych osobowych są Biuletyn Informacji Publicznej.
8. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąc od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
9. Kandydat ma prawo do dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub za pomocą e-mail na adres:  Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji.
12. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
13. Administrator nie profiluje danych osobowych.
14. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

VIII. Termin złożenia dokumentów: do dnia 30 czerwca 2019 r.
Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk(decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail (decyduje data wpływu korespondencji):  

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
2. Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy
3. Zgoda składana przez kandydata do pracy