logotype
lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   
 
KUP BILET
 

 

Sponsor Strategiczny PFB

energa

 

Główny Sponsor PFB
Mecenas Kultury

logo PGE Energia Ciepa SA pionCMYK 1

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
informuje o naborze na stanowisko:
Specjalista ds. pracy artystycznej
Miejsce pracy: Gdańsk

I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: Specjalista ds. pracy artystycznej
Wymiar etatu: 1,0

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
• wykształcenie, co najmniej licencjat;
• biegła znajomość języka angielskiego, w tym zawodowego;
• umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office: Word i Excel,

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, Kodeksu Cywilnego;
• umiejętność analitycznego myślenia;
• dokładność, staranność;
• kompetencje językowe (precyzja językowa);
• znajomość pracy orkiestry;
• umiejętności interpersonalne;
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach;
• znajomość instrumentów i literatury muzycznej;
• znajomość polskiego świata muzycznego (dyrygentów i solistów)
• bardzo mile widziane: wykształcenie muzyczne, roczny staż pracy przy wykonywaniu podobnych czynności.

V. Zadania na stanowisku:
• prace związane z organizacją koncertów (m.in.: zamawianie hoteli, taksówek, korespondowanie z wykonawcami, przygotowywanie umów), wernisaży;
• przygotowywanie wykazów repertuaru do ZAIKS-u; kosztorysów;

VI. Wymagane dokumenty:
• CV( z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) lub kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku)

VII. Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy zamieszczany w ogłoszeniu
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, z siedzibą w 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  
Celem przetwarzania jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.
Źródłem pochodzenia danych osobowych jest kandydat do pracy.

Podstawą przetwarzania są:
- art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
- Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, -- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa podane przez osobę, której dane dotyczą.
Odbiorcami danych osobowych są Biuletyn Informacji Publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usługi dla administratora.
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąc od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
Kandydat ma prawo do dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub za pomocą e-mail na adres:  Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

VIII. Termin złożenia dokumentów: 10.06.2019 r.
Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail:  

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Załączniki:
1. Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy
2. Zgoda składana przez kandydata do pracy