logotype

 

Przetargi

WIĘCEJ


Oferty pracy

WIĘCEJ

INFORMACJA DLA KANDYDATA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. Poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk.
2) Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnej rekrutacji oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.
3) Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 22 (1) Kodeksu Pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikających z przepisów prawa zgoda kandydata.

Informacja powyższa znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku w zakładce Dane osobowe.

 

UWAGA! OGŁOSZENIE!

Dotyczy: przetargu na roboty budowlane – oświetlenie Sali Konferencyjnej w Budynku Zaplecza Technicznego Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina
w Gdańsku

Ogłoszenie

SIWZ

Dodatek nr 1 Opis + załączniki:

Dokumentacja projektowa:
- Załącznik nr 1 – rzut sufitu
- Załącznik nr 2 – schemat zasilania w budynku
- Załącznik nr 3 – schemat oświetlenia poddasza
- Załącznik nr 4 – schemat rozdzielnicy
- Załącznik nr 5 – aranżacja kolorystyczna poddasza
- Załącznik nr 6 – przedmiar

Dodatek nr 2 spis dokumentów

Dodatek nr 3 wzór oferty

• Załącznik nr 1 do oferty
• Załącznik nr 2 do oferty
• Załącznik nr 3 do oferty

 

Dodatek nr 4 projekt umowy

 

Termin składania ofert do 02.03.2015r. godzina 09:00.

 

UWAGA! OGŁOSZENIE!

Gdańsk: Koncert Emerson String Quartet w Sali Koncertowe Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

Numer ogłoszenia: 49153 - 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. (058) 3206250, faks (058) 323 83 63 , strona internetowa www.filharmonia.gda.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koncert Emerson String Quartet w Sali Koncertowe Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: występu w Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku w dniu 10 kwietnia 2014r. o godzinie 19-tej w ramach współpracy z 18 Wielkanocnym Festiwalem Ludwiga van Beethovena, następujących Artystów:

Emerson String Quartet:

Eugene Drucker - skrzypce / violin
Philip Setzer - skrzypce / violin
Lawrence Dutton - altówka / viola
Paul Watkins - wiolonczela / cello

z następującym programem:

Beethoven: String Quartet No. 7 in F major, Op. 59, No. 1
Mendelssohn: String Quartet No. 6 in F minor, Op. 80
***interval***
Schubert: String Quartet No. 14 in D minor, Death and the Maiden.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.21.40-4.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Zamówienie dotyczy występu w Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku w dniu 10 kwietnia 2014r. o godzinie 19-tej w ramach współpracy z 18 Wielkanocnym Festiwalem Ludwiga van Beethovena, następujących Artystów:

Emerson String Quartet:

Eugene Drucker - skrzypce / violin
Philip Setzer - skrzypce / violin
Lawrence Dutton - altówka / viola
Paul Watkins - wiolonczela / cello

z następującym programem:

Beethoven: String Quartet No. 7 in F major, Op. 59, No. 1
Mendelssohn: String Quartet No. 6 in F minor, Op. 80
***interval***
Schubert: String Quartet No. 14 in D minor, Death and the Maiden

Emerson String Quartet - zespół wywodzący się z Nowego Jorku z niedoścignioną liczbą osiągnięć w swojej trzydziestoletniej karierze. ESQ ma w dorobku ponad trzydzieści doskonale przyjętych nagrań płytowych, dziewięć nagród Grammy, trzy nagrody magazynu Gramophone, Avery Fisher Prize.

Ponieważ zamówienie dotyczy działalności artystycznej zastosowano tryb Zamówienia z wolnej ręki zgodnie z Art. 67 ust. 1 pkt. 1) c) Pzp
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, ul. Długa 19/4, 31-147 Kraków, kraj/woj. małopolskie.